PRAVIDLÁ VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE „CASINO MUSIC “ PDF Tlač Email

PRAVIDLÁ VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE   „CASINO MUSIC “

 pre divákov  TV MUSICBOX

Link: (PRAVIDLÁ VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE   „CASINO MUSIC “ - rtf)
1.1. „CASINO MUSIC“
je interaktívna televízna vedomostná súťaž /ďalej len „Hra“/, v ktorej je  možnosť získať finančnú odmenu na základe  preukázania vedomostí a zručností diváckej verejnosti./ďalej len „Súťažiaci“/.  Hra bude v rámci televízneho programu vysielaná na TV MUSIC BOX .Vysielaním tejto hry na TV MUSIC BOX bude realizovaná idea priameho zapojenia sa divákov prostredníctvom telefónu v priebehu vysielania do tejto Hry./ďalej len „Súťažiaci“/                                                                                                                                                                 1.2. Organizátorom a výrobcom Hry je spoločnosť  MEDIATEX   s r.o.,  Bojnická 18,  831 04 Bratislava zapísaná v obch. registri Okr. súdu Bratislava odd. Sro vložka 18777/B,  IČO: 35763418./ďalej len „Výrobca“/          

II. Podmienky účasti v Hre „CASINO MUSIC“

2.1. Hry sa môže zúčastniť  a na finančnú odmenu je spôsobilý iba občan Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov  a súhlasí s týmito pravidlami a s ďalšími podmienkami špecifikovanými počas Hry.

2.2.Hry sa nemôžu zúčastniť a ani obdržať žiadnu finančnú odmenu  osoby , ktoré sú v pracovno-právnom , občiansko-právnom , obchodno-právnom vzťahu k spoločnosti MEDIATEX s.r.o  a CREATV spol. s r.o. , ktoré Hru na TV MUSIC BOX  zabezpečujú.  A ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka, ale aj osoby spolupracujúce priamo či nepriamo na realizácii súťaže a výrobe programu.

2.3. Vysielanie Hry bude 2 krát denne v trvaní 60 minút, pokiaľ sa výrobca nerozhodne inak.. V jednotlivých vysielaniach Hry , môže byť vyhlásených viac súťažných otázok, ale iba v prípade, že tá predchádzajúca súťažná úloha bola správne zodpovedaná súťažiacim divákom.  Súťažiaci sa zapájajú do súťaže prostredníctvom telefónneho čísla  uverejneného na televíznej obrazovke  0980 600 600 pre pevnú linku i pre volanie z mobilných telefónov . Volanie na audiotexové číslo je spoplatnené vo výške 1,493€, 45 Sk s DPH/za minútu/volanie/ .Konečná  cena služby pre klienta je 1,493€ s DPH.

2.4. Výrobca si vyhradzuje právo rozhodnúť podľa vlastného uváženia o účasti ktorékoľvek súťažiaceho v Hre „CASINO MUSIC “.

2.5. Pre určenie a rozhodnutie, či má Súťažiaci právo na výhru, sú rozhodujúce technické zariadenia a záznamy Výrobcu.

2.6. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v Hre je relevantné a konečné rozhodnutie Výrobcu bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so Súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene Súťažiaceho.

III. Účasť v Hre

3.1. Účasťou v Hre súťažiaci potvrdzuje, že súhlasí so všetkými ustanoveniami  týchto pravidiel a považuje ich za záväzné. Účasť v Hre začína úspešným telefonickým spojením. Účastníci, ktorí porušia Herné pravidlá, budú okamžite z Hry vylúčení.

3.2. Účastníci Hry súhlasia s tým, že osobné údaje, ktoré poskytnú Výrobcovi a to najmä ich telefónne čísla budú zálohované a používané Výrobcom pre účely Hry a ďalšej propagácie. Výrobca je oprávnený osobné údaje súťažiacich používať výlučne v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov najmä s ust. § 6 ods. 2 uvedeného zákona.

3.3. Účastníci Hry udeľujú Výrobcovi súhlas s používaním ich mena a všetkých ďalších prejavov zaznamenaných Výrobcom v súvislosti s výrobou a vysielaním Hry „CASINO MUSIC“.  Tento súhlas sa vzťahuje najmä na uverejnenie jeho mena, priezviska a adresy, na vyhotovenie jeho obrazových, zvukových ako aj obrazovo-zvukových záznamov a na ich použitie v rozhlasovom a televíznom vysielaní, prípadne na ich šírenie prostredníctvom internetu, tlače, propagačnými materiálmi alebo iným spôsobom a to všetko bez nároku na ďalšiu finančnú odmenu. Súhlas je obmedzený na vysielacie obdobie Hry a nie je územne limitovaný.                                                                                        

 3.4. Účastníci Hry berú na vedomie a súhlasia s tým, že počas priebehu ich vystupovania v Hre je zakázané propagovať akýkoľvek tovar, služby alebo osoby, používať spoločensky neakceptovateľné výrazy a propagovať politické alebo náboženské názory.


IV. Spôsob súťaže a odpovedí

4.1. Každá súťaž pozostáva z odpovedí na vedomostné otázky.

4.2. Každá otázka sa objaví na televíznej obrazovke alebo ju položí moderátor počas Hry.

4.3. Súťažiaci sa stávajú účastníkmi Hry v súlade s týmito hernými pravidlami

4.4.Vyhrávajúcim Súťažiacim sa stane prvý volajúci, ktorý správne zodpovie otázku položenú moderátorom v prebiehajúcom vysielaní.

4.5. Výrobca nie je povinný poskytnúť akúkoľvek informáciu vzťahujúcu sa na súťažné odpovede alebo spôsoby riešenia okrem riešení poskytnutých moderátorom počas vysielania Hry alebo v jej závere. Každá takto poskytnutá informácia je výlučne na rozhodnutí Výrobcu.


V. Priebeh Hry

5.1. Počas Hry moderátor prezentuje divákom rôzne hry založené na všeobecných vedomostiach alebo zručnostiach (t. j. logické, matematické, slovné, zábavné obrázkové hry). Diváci, ktorí si myslia, že vedia správnu odpoveď na súťažnú otázku, môžu zavolať na uverejnené telefónne číslo z pevnej linky alebo z mobilného telefónu.

5.2. Diváci, ktorí sa chcú zúčastniť Hry, môžu volať na tel. číslo 0980 600 600 z pevnej linky alebo mobilného telefónu a postupovať podľa pokynov, ktoré budú počuť po nadviazaní telefonického spojenia. Cena jedného hovoru je maximálne 1,493€, 45Sk  vrátane DPH/hovor (minútu).  V prípade volania z mobilného telefónu s paušálnym predplatným musí volajúci divák disponovať dostatočným zostatkom na pokrytie nákladov tohto telefonického hovoru.

5.3. Volajúci diváci berú na vedomie a súhlasia s tým, že ich hovor je platný len v tom prípade, ak v celom rozsahu uhradia všetky telekomunikačné poplatky a náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s Hrou. Ak Účastník Hry  neuhradí tieto poplatky a náklady, Výrobca si vyhradzuje právo zrušiť jeho prípadnú výhru.

5.4. Počas vysielania Hry sa volajúci záujemcovia o účasť v Hre môžu buď zaregistrovať, alebo byť priamo presmerovaný do štúdia prostredníctvom telefonátu na audiotexové linky oznámené moderátorom či zverejnené na televíznej obrazovke. Registrácia prebieha tak, že divák zatelefonuje na uvedené audiotexové číslo. Telefónne čísla volajúcich sa registrujú a zálohujú prostredníctvom audiotexového systému Výrobcu. Po úspešnom vykonaní registrácie sa volajúci stáva účastníkom Hry pre tú časť Hry v ktorej sa jeho registrácia ukončila. Registrovať sa pre tú ktorú časť Hry je možné od momentu určeného moderátorom.

5.5. Priame presmerovanie prebieha tak, že súťažiaci zavolá na audiotexové číslo zverejnené na obrazovke a následne sa ho systém priamo pokúša presmerovať do štúdia. K presmerovaniu do štúdia dôjde náhodným výberom volajúceho v náhodnom čase alebo v čase určenom Výrobcom, pokiaľ na linke nie je iný volajúci alebo pokiaľ sa Výrobca nerozhodne inak.

5.6. Výber Súťažiaceho pri forme registrácie na účasť v Hre prebieha náhodným výberom technického zariadenia zo všetkých volajúcich od momentu vyhlásenia súťažnej otázky moderátorom.

5.7. Registrovaný Súťažiaci bude kontaktovaný telefonicky zo štúdia , pokiaľ nezodvihne telefón ani po treťom zvonení alebo telefónne číslo bude obsadené, jeho registrácia je neplatná a pokračuje sa výberom ďalšieho Súťažiaceho.

5.8. Súťažiaci bude prepojený do živého vysielania v štúdiu a moderátor ho vyzve na zodpovedanie otázky. Ak súťažiaci neodpovie správne, bude vybraní ďalší Súťažiaci.

5.9. Ak Súťažiaci prepojený do štúdia odpovie správne, získava nárok na Garantovanú výhru, ktorej výšku oznámi moderátor počas prezentácie Hry plus prémiu ak je ponúknutá moderátorom v čase prepojenia súťažiaceho do štúdia. Po správnom zodpovedaní vedomostnej otázky sa začína hrať ďalšia hra. Výrobca má právo meniť výšku a počet výhier kedykoľvek počas hry a podľa vlastného uváženia.

5.10. V prípade zistenia, že Súťažiaci získal informácie o hre skôr, než sa objavili v Hre, alebo ak mu poskytol pomoc niektorý z úradníkov, zamestnancov, zástupcov alebo agentov Výrobcu , bude tento účastník okamžite vylúčený z Hry. Všetky finančné odmeny, ktoré takto získal je povinný vrátiť.

5.11. O všetkých finančných odmenách za každú Hru informuje moderátor na začiatku  tej ktorej časti Hry. Každý účastník ktorý  zavolá na audiotexové číslo zverejnené na obrazovke je v hre o ceny promované moderátorom.


VI. Trvanie, prerušenie, ukončenie hry

6.1. Program sa bude vysielať od  09. 2007 do odvolania.

6.2. Výrobca má výhradné právo zmeniť tieto Herné pravidlá a kedykoľvek ukončiť, prerušiť alebo predĺžiť Hru alebo zmeniť jej programové zaradenie.

6.3. Pokiaľ Výrobca príjme rozhodnutie uvedené v bode 6.2., zaväzuje sa ho zverejniť .

 

 VII. Sťažnosti

7.1. Rozhodnutie Výrobcu týkajúce sa akýchkoľvek sťažností  je konečné.

7.2. Pokiaľ účastník podá sťažnosť počas Hry a okolnosti to umožňujú, bude sťažnosť posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí Hry ale bola podaná po skončení tej ktorej časti Hry, Výrobca o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od vysielania , ktorej sa sťažnosť týka adresu: MEDIATEX s r.o. P.O. BOX 60, 831 04 Bratislava alebo Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript    s označením „Sťažnosť“.

7.3. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu vysielanej Hry sa viaže, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.

VIII. Odovzdanie cien

8.1. Od Výhercov finančnej odmeny vyžiadajú zástupcovia Výrobcu telefonicky ich osobné údaje v nasledovnom rozsahu Meno, Priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, resp. adresa na doručovanie. Tieto osobné údaje sa použijú len v súvislosti a na účely odovzdania finančnej odmeny.

8.2. Finančné odmeny budú zaslané na meno a adresu uvedenú účastníkom a budú zaslané tak, aby si ich Výherca musel osobne prevziať a preukázať pri tom svoju totožnosť.

8.3. Finančné odmeny budú dodané Výhercom do 120 pracovných dní počítaných odo dňa vysielania, v ktorej došlo k výhre, pokiaľ v tejto Hre nebude určené inak.

8.4. Ak sa finančná odmena z akéhokoľvek dôvodu vráti Výrobcovi, zaniká nárok výhercu na túto finančnú odmenu okamihom jej spätného doručenia na adresu Výrobcu.

8.5. Mená Výhercov, mesto v ktorom majú Výhercovia trvalý pobyt a výška finančnej odmeny bude zverejnená na internetovej stránke www.musicboxtv.sk, účastníci udeľujú svoj súhlas registráciou do Hry.

IX. Duševné vlastníctvo

9.1. Práva z duševného vlastníctva, ktoré vzniknú ako výsledok prevádzkovania Súťaže, ako aj obsah týchto práv sa stávajú vlastníctvom Výrobcu a Súťažiaci je povinný na náklady Výrobcu poskytnúť potrebnú súčinnosť na prevod práv duševného vlastníctva, ktoré Súťažiacemu vznikli počas účasti v Súťaži, na Výrobcu.

9.2. Súťažiaci nesmie:

-reprodukovať akékoľvek materiály bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu    Výrobcu,

-spôsobiť, umožniť alebo pokúsiť sa spôsobiť akékoľvek porušenie práv duševného vlastníctva Výrobcu alebo práv využívaných Výrobcom na základe licencie; toto zahŕňa najmä vyhľadanie zdrojového kódu súťaže.

X. Ochrana údajov

10.1. Výrobca sa zaväzuje všetky informácie, ktoré mu Súťažiaci poskytnú na účely Hry, zálohovať, používať a spracovávať v súlade s platnou legislatívou upravujúcou ochranu osobných údajov. Získané osobné údaje budú použité pre účasť v hre a pre odovzdanie cien.

10.2. Poskytnutím svojich osobných údajov pri registrácii dáva účastník v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, Výrobcovi, spolupracujúcim subjektom a vysielateľovi televíznej programovej služby svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, adresy a veku. Účastník súhlas udeľuje najmä na zaradenie údajov do databázy Výrobcu a spolupracujúcich subjektov a k ich využívaniu na ich marketingové účely, na účely realizácie Hry, jej analýzy, na organizovanie ďalších akcií a informovania o ich ponuke výrobkov a služieb. Všetky subjekty, ktorým sa udelil súhlas majú postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Odvolanie súhlasu voči jednému zo subjektov, ktorým bol súhlas udelený nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného ostatným. Oprávnené subjekty sú oprávnené spracúvať osobné údaje, až kým účastník Hry neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcich viet. Spracúvané osobné údaje je možné zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch. V rovnakom rozsahu, rovnakým subjektom a za rovnakých podmienok udeľuje účastník Hry súhlas aj na využívanie iných ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju.

 


XI. Rozhodné právo

11.1. Tieto pravidlá sa riadia slovenským právom a sú zostavené v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.


XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Výrobca nezodpovedá za telekomunikačné, poštové alebo kuriérske služby, ktoré použijú účastníci.

12.2. Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpisu oprávneným zástupcom Výrobcu .
12.3. Tieto pravidlá budú zverejnené na web stránke:
www.musicboxtv.sk

MEDIATEX s.r.o.